• Dr. Vikas Gupta Organising Secretary
 • Dr. M. Gangadhar – Treasurer
 • Sri Lokesh Malti Prakash - Office Secretary
 • Sri Ramesh Patnaik
 • Sri Prince Gajendra Babu
 • Ms. Mallige
 • Dr. V. Prasad
 • Sri Ramesh Bijekar
 • Sri Prem Chand 
 • Dr. Swati
 • Sh. Sripad Bhat
 • Sh. Surjit Thokchom
 • Dr. H. S. Laltu
 • Sh. Kaushik Tekur – Special Invitee